Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางสาวนฤมล อินทอง
หัวหน้าส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางบุษกร คงพิกิจ
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางกนกเนตร สุวรรณท้าว
ครู
Responsive image
นายธรรมนูญ ทองเหล็ก
ครู
Responsive image
นางสาวทรงอรชร เพชรชู
ครู
Responsive image
นางสาวพัชราพร สิงห์ทุย
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางเกษราคำ ชูคันหอม
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นายยุทธศักดิ์ โสรมมรรค
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางแสงจันทร์ กันหา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวเนาว์ ขัวลำธาร
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นายอภินันท์ ทอนช้างมา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวอำนวยพร จันหอม
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวนิตยา เพียผ่าน
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางศุภลักษณ์ อ่อนน้อย
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวสิริลักษณ์ ไชยปัญญา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวภาวดี วรรณคีรี
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางแก้วตา จันลา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นายภานุพงษ์ คำภาตัน
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายสิทธิชัย สีดาห้าว
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายสมปอง แสวงสุข
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นางรจนา สีดาห้าว
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวพรรณศร คนสันต์
แม่ครัว
Responsive image
นายจิรกฤต ผาจันดา
คนงานทั่วไป
Responsive image
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th