Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กล่องข้อความถาม-ตอบ
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่าน Google form( E-Service)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางสาว พุทธิมา สมภาร
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางบุษกร คงพิกิจ
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นายธรรมนูญ ทองเหล็ก
ครู
Responsive image
นางสาวทรงอรชร เพชรชู
ครู
Responsive image
นางสาวพัชราพร สิงห์ทุย
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางเกษราคำ ชูคันหอม
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นายยุทธศักดิ์ โสรมมรรค
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางแสงจันทร์ กันหา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวเนาว์ ขัวลำธาร
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นายอภินันท์ ทอนช้างมา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวอำนวยพร จันหอม
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางศุภลักษณ์ อ่อนน้อย
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวภาวดี วรรณคีรี
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางแก้วตา จันลา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นายภานุพงษ์ คำภาตัน
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายสิทธิชัย สีดาห้าว
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายสมปอง แสวงสุข
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นางรจนา สีดาห้าว
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวพรรณศร คนสันต์
แม่ครัว
Responsive image
นายจิรกฤต ผาจันดา
คนงานทั่วไป
Responsive image
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 042-263636  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th