Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กล่องข้อความถาม-ตอบ
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่าน Google form( E-Service)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง
Responsive image
นายปัญญาชัย ปรีมงคล
ผู้อำนวยการกองช่าง
Responsive image
นางสาวจุฑามาศ ยศสุนทร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
นายชรินทร์ มูลทอง
นายช่างโยธา
Responsive image
นายวีรศักดิ์ ศรีธัญรัตน์
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
Responsive image
นางสาววรัมพร แสนเสนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายปรีชา ศรีโบราณ
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายกวด โสภาบุตร
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายจักรภัทร มณีวงษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
Responsive image
นายธนาวุฒิ คำภาตัน
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายสกายแล็บ อินทรพานิชย์
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายสุทิน คามะเชียงพิณ
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นายปัญญา คามะเชียงพิณ
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายไพบูลย์ ชั้นงาม
พนักงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายทินกร สมสอง
พนักงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายปรัชญา พิมพ์สาลี
พนักงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายอุทิตย์ พรมเลา
พนักงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายสุดใจ จันทร์ไพสณ
พนักงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายโอภาส คามะเชียงพิณ
พนักงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายคนอง มอโท
พนักงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายสราวุธ พนาลิกุล
ช่างก่อสร้าง
Responsive image
Responsive image
Responsive image
ส.อ.สรวิชญ์ สาเจริญ
คนสวน
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 042-263636  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th