Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง
Responsive image
Responsive image
นายปัญญาชัย ปรีมงคล
หัวหน้าส่วนโยธา
Responsive image
นายสันติ จุระ
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
Responsive image
นายสันติ จุระ
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
Responsive image
นายชรินทร์ มูลทอง
นายช่างโยธา
Responsive image
นายมงคล ขันภิบาล
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
Responsive image
นางสาววรัมพร แสนเสนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายปรีชา ศรีโบราณ
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายกวด โสภาบุตร
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายจักรภัทร มณีวงษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
Responsive image
นายธนาวุฒิ คำภาตัน
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายสกายแล็บ อินทรพานิชย์
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายบัญชา พรมแสง
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายน้อย คำกันยา
พนักงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายไพบูลย์ ชั้นงาม
พนักงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายทินกร สมสอง
พนักงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายคนอง มอโท
พนักงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายอุทิตย์ พรมเลา
พนักงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายสุดใจ จันทร์ไพสณ
พนักงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายโอภาส คามะเชียงพิณ
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายจำเนียร จันนาวัน
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายสราวุธ พนาลิกุล
คนงานทั่วไป
Responsive image
Responsive image
Responsive image
ส.อ.สรวิชญ์ สาเจริญ
คนสวน
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th