Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กล่องข้อความถาม-ตอบ
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่าน Google form( E-Service)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข
ปลัด อบต.เชียงพิณ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายอนุชา พระสุวรรณ
รองปลัด อบต.เชียงพิณ
Responsive image
นางสาวจุฑาทิป วงษา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
Responsive image
Responsive image
นายสรวิชญ์ ไชยราช
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางชนิดาภา อินทร์มา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวอรอนงค์ คนสันต์
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นายวัทธิกร มีชั้นช่วง
นิติกร
Responsive image
นายสุริยะ สีปา
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
Responsive image
นายสันทัด สิงห์สถิตย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นางทัศน์วรรณ โสขำ
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
Responsive image
นางสาวอรวรรณ ไชยคำทอน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
นางสาวแรงญาดา บุตรโคตร
นักวิชาการสาธารณสุข
Responsive image
นายบุญชู น้อยวังคลัง
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายอัฐตพล ไทยเสถียร
พนักงานขับรถ
Responsive image
นางอรทัย พิมพ์สาลี
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางคำใบ สิงห์ศักดา
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายไพทูลย์ ผาจันดา
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นางสาวจารุณี แข็งแรงดี
พนักงานวิทยุ
Responsive image
นายยอดธง ผาจันดา
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายธันยา วงศ์คำจันทร์
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นางสาวอรัญญา พิมพ์สาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายบัญชา พรมแสง
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นางสาวเครือวัลย์ สิมลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวณัฏฐริณีย์ เค้าสิม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 042-263636  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th