Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
ว่าที่ร้อยตรีคมคิด เครือเนตร
ปลัด อบต.เชียงพิณ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายอนุชา พระสุวรรณ
รองปลัด อบต.เชียงพิณ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายสรวิชญ์ ไชยราช
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางชนิดาภา อินทร์มา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวอรอนงค์ คนสันต์
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นายวัทธิกร มีชั้นช่วง
นิติกร
Responsive image
นายสุริยะ สีปา
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
Responsive image
นายสันทัด สิงห์สถิตย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นางทัศน์วรรณ โสขำ
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
Responsive image
นางสาวอรวรรณ ไชยคำทอน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
นายธันยา วงค์คำจันทร์
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายบุญชู น้อยวังคลัง
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายอัฐตพล ไทยเสถียร
พนักงานขับรถ
Responsive image
นางอรทัย พิมพ์สาลี
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางคำใบ สิงห์ศักดา
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายไพทูลย์ ผาจันดา
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวจารุณี แข็งแรงดี
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายยอดธง ผาจันดา
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวฑัตติญา เพ็งสว่าง
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวนันทริยา สิงห์นีย์
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นางสาวอรัญญา พิมพ์สาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายบัญชา พรมแสง
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
Responsive image
นางสาวเครือวัลย์ สิมลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวณัฏฐริณีย์ เค้าสิม
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th