Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กล่องข้อความถาม-ตอบ
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่าน Google form( E-Service)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหาร
Responsive image
Responsive image
นายวินัย พิมพ์สาลี
นายก อบต.เชียงพิณ 0817683928
Responsive image
Responsive image
นายสมภาร สาเจริญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล0986057545
Responsive image
นางเพชรา ชัยอาภรณ์
เลขานุการนายก 0956944073
Responsive image
นายสมหมาย คำภาตัน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล0636285909
Responsive image
นายฉัตรปรินทร์ วัชร์ธนโฆสิต
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เชียงพิณ 0969623962
Responsive image
นายอนุชา พระสุวรรณ
รองปลัด 0879887858
Responsive image
นายไพบูลย์ มณีอนันต์สุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ 0879887858
Responsive image
นางสาว พุทธิมา สมภาร
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 0957609756
Responsive image
นางสาวจิตนา ยังอยู่
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
Responsive image
นายปัญญาชัย ปรีมงคล
ผู้อำนวยการกองช่าง 0879461125
Responsive image
นางสาวเบญจมาภรณ์ อินทุมาร
ผู้อำนวยการกองคลัง 0615859858

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 042-263636  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th