Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่าน Google form( E-Service)

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของประชาชนที่มีต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ  ประจำปีงบประมาณ 2563
…………………………………………………………….
1.ชื่อโครงการ    ความพึงพอใจและแรงจูงใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
                   ประจำปีงบประมาณ 2563
2.สถานภาพ     (   ) โครงการใหม่    (   ) โครงการปกติ  (  /  ) โครงการต่อเนื่อง
3.ผู้รับผิดชอบ    องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
4. หลักการและเหตุผล
                   ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในด้านงานบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและให้มีการดำเนินการตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 2558 และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 ซึ่งสำนักปลัดได้ตั้งจุดบริการประชาชนเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ไว้บริการส่วนหน้า เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ทั้งในด้านการสาธารณะตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เคาน์เตอร์ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการในช่วงพักหยุดกลางวันด้วย นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความสะดวกให้กับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านงานบริการ
ต่างๆ ให้กับประชาชนซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำจุดบริการ  สำนักปลัดได้กำหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ  ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านทางเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในการบริการประชาชน เป็นรายปีงบประมาณ ซึ่งจะดำเนินการประเมินผลความพึงพอใจและแรงจูงใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ  ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แล้วเสร็จช่วงเดือน กันยายน 2563 และจะดำเนินการเป็นประจำทุกปีงบประมาณ นั้น
5. สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ  ประจำปีงบประมาณ 2563
 
 
-2-
                   ในการให้บริการ  ณ  จุดประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะ ให้แก่ประชาชนของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ  อำเภอเมืองอุดรธานี  ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 มีผลการประเมินดังนี้ผลการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน  200  ชุดและได้รับกลับมา  จำนวน  192 ชุด คิดเป็นร้อยละ 96 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
          5.1  ส่วนที่ 1
1.กลุ่มประชากรและตัวอย่าง
          ผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ และผู้ติดต่อประสานงานด้านต่างๆ โดยการสุ่มตัวอย่างและเก็บแบบประเมินเพื่อสรุปผล  จำนวน  200  คน ได้รับแบบสอบถามกลับมา  จำนวน  192 ชุด คิดเป็นร้อยละ 96  ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
2.เพศ   เพศชาย  จำนวน  32  คน  คิดเป็นร้อยละ 16.67   เพศหญิง จำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33
รวม  192 คน   คิดเป็นร้อยละ 100
3.อายุ            3.1  อายุ  1-20  ปี จำนวน  20  คน   คิดเป็นร้อยละ  10.42
3.2  อายุ 21-40  ปี จำนวน  84  คน  คิดเป็นร้อยละ  43.75
3.3  อายุ 41-60   ปี  จำนวน 82 คน  คิดเป็นร้อยละ  42.71
3.4  อายุ   60 ปี  จำนวน    6    คน  คิดเป็นร้อยละ 3.12
                             รวม  192 คน คิดเป็นร้อยละ  100
4.อาชีพ           4.1นักเรียน/นักศึกษา                        จำนวน  22 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.46
4.2เกษตรกรรม                               จำนวน 18 คน   คิดเป็นร้อยละ 9.38
4.3ข้าราชการ/ลูกจ้างของรัฐ                 จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83
4.4บริษัท/ห้างฯ/ร้าน                        จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.90
4.5 ว่างงาน/พ่อบ้าน/แม่บ้าน                จำนวน 80 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.67
4.6ข้าราชการ/พนักงานบริษัทเกษียณอายุ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.08
4.7ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                      จำนวน4 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.08
4.8รับ จ้างทั่วไป                              จำนวน5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.60
                               รวม 192 คน   คิดเป็นร้อยละ  100
สรุป ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 192 คน ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง ซึ่งมีจำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 อายุอยู่ระหว่าง21-40 ปี จำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 และส่วน ใหญ่ประกอบอาชีพ ว่างงาน/พ่อบ้าน/แม่บ้าน จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67
 
-3-
 
5.2ระยะเวลาดำเนินการ
ประเมินครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
5.3เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ  ประจำปีงบประมาณ 2563
5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน คือ การใช้ค่าร้อยละ
5.5ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจและแรงจูงใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ  ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 5 ระดับคือ มากที่สุด(5),มาก (4),ปานกลาง(3),น้อย(2),และน้อยที่สุด(1)และนำมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ โดยคะแนนที่เฉลี่ยแล้วนำมาแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี้
 
                   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  4.50-5.00  หมายถึง   มากที่สุด
                   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  3.50-4.49  หมายถึง   มาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  2.50-3.49  หมายถึง   ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.50-2.49  หมายถึง   น้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.49  หมายถึง   น้อยที่สุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-4-
 
 
ประเด็นมิติที่วัด
ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
ปัจจัยด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1.มีความชัดเจนในการอธิบาย  ชี้แจงและแนะนำขั้นตอนการให้บริการ
120 72 - - -
2.ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัวและไม่ยุ่งยาก 104 82 6 - -
3.มีความสะดวก รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา 59 91 36 6 -
ปัจจัยด้านเจ้าหน้าผู้ให้บริการ
4.ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นกันเอง
60 68 60 4 -
5.แต่งกายเหมาะสมมีบุคลิกและลักษณะท่าทางที่สุภาพ 84 93 15 - -
6.มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและพร้อมที่จะให้บริการ 65 75 52 - -
7.มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 122 64 6 - -
8.มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน 23 85 65 19 -
ปัจจัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
9.คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ
4 12 36 56 76
10.ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น   ที่พัก ห้องน้ำ ที่จอดรถ 102 69 21 - -
11.สถานที่ตั้งของหน่วยงานมีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ 60 106 26 - -
12.ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 99 86 7 - -
13.ความสะอาดของสถานที่โดยรวม 92 89 11 - -
14.ความปลอดภัยของสถานที่โดยรวม 57 110 21 4 -
ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ
15.ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
59 91 36 6 6
16.ผลการให้บริการโดยภาพรวม 84 93 15 - -
 
 
 
 
 
 
 
-5-
 
 5.6 สรุป ส่วนที่2 แบบสำรวจความคิดเห็น
จากตารางความสำเร็วของการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ  ประจำปีงบประมาณ 2563
ด้านที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ข้อ7 มีความรู้ความสามารถในการให้บริการเช่น ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น ให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาได้เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 61
 ด้านที่ประสบความสำเร็จน้อยที่สุดคือปัจจัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  ข้อ 9 คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  2
6.สรุปผลการประเมิน
โดยภาพรวมของการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ  ประจำปีงบประมาณ 2563  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82
7.ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรมีการประชาสัมพันธ์ภารกิจงานงานในหน้าที่ของ อบต.ให้มากกว่านี้
7.2 วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ มีน้อยและไม่ทันสมัยตามยุคดิจิตอล
7.3 ควรมีสถานที่จอดรถให้เหมาะสมกว่านี้ แดดร้อน
7.4 บุคลากรในการติดต่อประสานงานมีน้อย และเป็นเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คนละสายงานกับประชาชนที่ต้องการบริการจาก อบต.
7.5 ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อราชการ การประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสื่อ sociaI.Internet,webpage
8.ปัญหาและอุปสรรค ในครั้งนี้
8.1การพัฒนาและปรับปรุง วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์มีปัจจัยจำกัดด้านงบประมาณมีไม่เพียงพอ
8.2ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ที่รับผิดชอบโดยเฉพะต้องขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกกองงานสับเปลี่ยนหมุนเวียนตามความเหมาะสม บางภารกิจงาน เจ้าหน้าที่อาจไม่ทราบข้อมูลและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน
8.3สถานที่การให้บริการไม่ได้บรรจุแผนงานไว้ในแผนทำให้การบริการสาธารณะไม่มีงบประมาณในการการพัฒนาหรือปรับปรุงและมีงบประมาณจำกัด
9.ข้อเสนอแนะและวิธีการการแก้ปัญหา ในครั้งนี้
9.1 เห็นควรในปีงบประมาณ2564 ควรบรรจุแผนพัฒนาให้พิจารณาเพิ่มโครงการให้มีการพัฒนาในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

 
แบบสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ   ประจำปีงบประมาณ 2563
คำชี้แจง          กรุณาทำเครื่องหมาย  √  ใน ช่อง     ¨  หน้าข้อความซึ่งตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
 
ตอนที่ 1          ข้อมูลมั่วไปของผู้ตรวจแบบสอบถาม
  1. เพศ          ¨   ชาย        ¨    หญิง
 
  1. อายุ         ¨ 1-20  ปี     ¨ 21-40 ปี  
 
¨41-60  ปี    ¨60 ปี ขึ้นไป
 
  1. อาชีพ        ¨ นักเรียน/นักศึกษา              ¨เกษตรกรรม ¨ ข้าราชการ/ลูกจ้างของรัฐ    
 
               ¨ บริษัท/ห้างฯ/ร้าน              ¨ ว่างงาน/พ่อบ้าน/แม่บ้าน
 
¨ข้าราชการ/พนักงานที่เกษียณอายุ   ¨ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
 
¨ รับจ้างทั่วไป          ¨ อื่นๆ............
 
  1. สถานะภาพ           ¨ โสด          ¨หม้าย
 
                        ¨ สมรส        ¨ หย่าร้าง
 
 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th