Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่าน Google form( E-Service)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 ก.ค. 2564 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน
07 ก.ค. 2564 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ วิดีทัศน์ อบต.เชียงพิณ
05 ก.ค. 2564 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2564
21 มิ.ย. 2564 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณเรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความ เสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
18 มิ.ย. 2564 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563
17 มิ.ย. 2564 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ครั้งที่ 2 และประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
17 มิ.ย. 2564 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ครั้งที่ 2 และประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
06 มิ.ย. 2564 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2564
28 พ.ค. 2564 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนและให้พนักงานส่วนตำบลรักษาการในตำแหน่งในส่วนราชการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
27 พ.ค. 2564 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th