Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กล่องข้อความถาม-ตอบ
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่าน Google form( E-Service)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่

 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

- อำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

           อำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยทั่วไปในขอบเขตที่กว้างที่สุดแล้ว อาจกล่าวได้ว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรที่มีหน้าที่อย่างน้อย 3 ประการ คือ

               1.กำหนดนโยบายในการให้บริการสาธารณะต่างๆ แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ

                2.อนุมัติงบประมาณประจำปีให้แก่ผู้บริหารเพื่อนำไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไป

                3. ควบคุมดูแลการบริหารงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย   นโยบาย  และเจตนารมย์ของประชาชนในท้องถิ่น

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยละเอียดแล้ว

สามารถกำหนดออกได้  ประการ คือ

1. อำนาจในการตราข้อบัญญัติ

2. อำนาจในการควบคุมฝ่ายบริหาร

3. อำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการของสภาฯ

- อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

          องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

มาตรา 67

        (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

(2)           รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(3)    ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

(4)    ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(5)    ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(6)    ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(7)    คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(8)     บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(9)           ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

มาตรา 68

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

          (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

(2)    ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(3)    ให้มีและบำรุงรักษาทางระบ่ายน้ำ

(4)    ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม กีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

(5)    ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

          (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

(7)    บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

(8)    การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสารธารณะสมบัติของแผ่นดิน

(9)    หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินชององค์การบริหารส่วนตำบล

(10)ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

(11) กิจการเกี่ยวกับพาณิชย์

        (12) การท่องเที่ยวสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 042-263636  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th