Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา
              องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณได้วิเคราะห์ปัญหา  โอกาส  ศักยภาพของท้องถิ่นแล้วเพื่อให้การกำหนดภารกิจในการพัฒนาที่จะต้องดำเนินการในด้านต่างๆ  เพื่อให้บรรลุผลในการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายและแนวทางที่ได้วางไว้หรือวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดยุทธสาสตร์ไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์
  “การบริหารงานอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
พันธกิจ
          1.ส่งเสริมการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result  Baged Management)
          2.พัฒนาระบบบริหาร ด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัยรวดเร็ว
          3. ส่งเสริมให้ประชาชน  ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          4.ส่งเสริมสนับสนุนด้านสวัสดิการและการสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้สูงอายุ
 เป้าหมายจุดมุ่งหมายที่ต้องการพัฒฯ
          1.ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ มีบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีระบบฐานข้อมูลที่ดีในการดำเนินการให้บริการ สาธารณะสามารถสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          2.ให้พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ มีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น  ผังเมืองที่เป็นระบบสังคมปลอดยาเสพติด มีความสงบสุขในสังคม
          3.ให้ประชาชนในพื้นที่ มีความมั่นคงในอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์
2. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
3. พัฒนาการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุน
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ประกอบการโดยส่งเสริมการต่อยอดของกลุ่มที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
 
ยุทธศาตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
 1. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  ส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
  ส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน
ยุทธศาตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การบริการโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
 1. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน  สะพาน  ทางระบายน้ำ
  ติดตั้ง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
  ขยายเขตไฟฟ้า
  ก่อสร้าง  ปรับปรุงศาลาประชาคม
ยุทธศาตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ
2. จัดหาน้ำสะอาด  น้ำอุปโภค  น้ำบริโภค
3. ขยายเขต  ปรับปรุง  ก่อสร้าง  ระบบประปา
ยุทธศาตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
 1. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน
  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ
ยุทธศาตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
 1. ส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม
  เพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะ
  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการตัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนา
 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
  พัฒนาเครื่องมือ  เครื่องใช้  และสถานที่ปฎิบัติงาน
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ
  พัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th