Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
 
สภาพทั่วไป
 
1.1  ที่ตั้ง
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ  ตั้งอยู่เลขที่ 458  หมู่ที่    9    บ้านเชียงพิณ  2          ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี  ไปทางทิศตะวันตก  ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2149   อุดรธานี - อำเภอกุดจับ ระยะทางประมาณ 5  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้
 
ทิศเหนือ          จดกับ            อบต.เชียงยืน  อำเภอเมืองอุดรธานี
 
ทิศตะวันออก     จดกับ             เทศบาลหนองสำโรง,อบต.หมูม่น, อำเภอเมืองอุดรธานี
 
ทิศใต้             จดกับ             อบต.นาดี,อบต.นิคมสงเคราะห์,อบต.โคกสะอาด
 
ทิศตะวันตก      จดกับ             อบต.เมืองเพีย  อำเภอกุดจับ
 
1.2  เนื้อที่
    องค์การบริหารส่วนตำบล  มีเนื้อที่ทั้งหมด  ประมาณ  67.68  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ   42,300  ไร่
 
1.3  ภูมิประเทศ
 
    สภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณโดยทั่วไป   มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่  บางส่วนเป็นที่ราบสูง  มีสภาพป่าส่วนมากเป็นป่าโปร่ง  ปัจจุบันสภาพป่าถูกบุกรุกจากราษฎรจนทำให้ไม่มีสภาพป่าหลงเหลืออยู่  และมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภค   บริโภค   รวมทั้งใช้สำหรับการเกษตรตามฤดู  แต่ไม่เพียงพอต่อการใช้ทำการเกษตรตลอดปี
 
1.4 จำนวนหมู่บ้านและประชากร มีหมู่บ้านทั้งหมด 12  หมู่บ้าน  ดังนี้ (ข้อมูล ณ  วันที่  4 กันยายน 61)
 
หมู่ที่ บ้าน จำนวนประชากร (คน) จำนวนครัวเรือน
(หลัง)
ชื่อผู้นำหมู่บ้าน
ชาย หญิง รวม
1 บ้านเชียงพิณ 1,672 1,802 3,474 1,576 นายสานิตย์  เพียผ่าน
2 บ้านโนนตาล 214 219 433 132 นายศักดิ์สิทธิ์  เผือกมา
3 บ้านโนนคาม 278 289 567 175 นางดาหวัน  ศรีเมือง
4 บ้านหนองฮาง 638 626 1,264 348 นายมนัส  แก้วสีดา
5 บ้านหนองสวรรค์ 492 536 1,028 377 นายสัมฤทธิ์   โสดาดี
6 บ้านนาคลอง 295 296 591 207 นายวีระชาติ   พิมพ์จักษุ
7 บ้านหนองโอน 615 668 1}283 453 นายวงษ์   อินสีดา
8 บ้านจำปา 427 428 855 268 นายณพดล   พรหมอาจ
9 บ้านเชียงพิณ  2 1,385 1,388 2,723 912 นายประเสริฐ  จันดาวัน
10 บ้านดอกเกียด 220 203 423 152 นายนิรัญ  คนแรง
3 บ้านวัวข้อง(ต.บ้านเลื่อม) 702 739 1}441 663 นายทักษิณ    ชั้นงาม
6 บ้านนาทราย (ต.บ้านเลื่อม) 391 380 771 249 นายราวี  มีอ่อนตา
  รวม 7,326 7,479 14,805 5,431  
          
 
 
1.5  ท้องถิ่นในตำบล
 
-  จำนวนเทศบาล                  ไม่มี
 
2.  สภาพทางเศรษฐกิจ
 
          2.1  อาชีพ
 
                   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักเกษตรกรรมเพาะปลูก  ได้แก่   การทำนาปี  ทำสวนมีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ   50  ตารางกิโลเมตร   หรือ  ประมาณ  31,250  ไร่   ส่วนอาชีพรองราษฎรในพื้นที่  คือ  รับจ้างทั่วไป    นอกจากนี้เกษตรกรบางส่วนยังทำการเลี้ยงสัตว์   และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  เพื่อการบริโภคและ
 
จำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมอีกด้วย
 
          2.2  หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.
 
          -  ร้านขายเครื่องสุขภัณฑ์,วัสดุก่อสร้าง                                   4        แห่ง   
 
          -  สถานีจำหน่ายน้ำมันขนาดกลาง                                       2        แห่ง
 
          -  ปั้มน้ำมันแบบมือหมุน/ปั้มหลอด                                        9        แห่ง              
 
          -  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก                                         1        แห่ง
 
          -  โรงสีข้าว                                                                    23      แห่ง              
 
          -  ร้านค้า   (ขายของชำ)                                                 42      แห่ง
 
          -  อู่ซ่อมรถทั่วไป                                                          11      แห่ง
 
3.  สภาพสังคม
 
                    3.1  การศึกษา
 
                             -  โรงเรียนประถมศึกษา                               5                  แห่ง
 
                             -  โรงเรียนมัธยมศึกษา                                 2                  แห่ง
 
                    3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
                             -  วัด/สำนักสงฆ์                                        10                แห่ง
 
                             -  โบสถ์คริสต์                                          1                 แห่ง
 
                    3.3  การสาธารณสุข
 
                             -  โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพ                            1                  แห่ง
 
                             -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ             ร้อยละ  100
 
                     3.4   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
                             -  สถานีตำรวจชุมชน                                  1                  แห่ง
 
                             -  สถานีดับเพลิง                                       -                  แห่ง
 
 
 
4.  การบริการพื้นฐาน
 
                     4.1 การคมนาคม   
 
                                   องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ   ห่างจากจังหวัดอุดรธานี 5 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 558  กิโลเมตร  มีเส้นทางคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบกและทางอากาศที่สำคัญ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน คือ  ถนน ทางหลวงแผ่นดิน (อุดรธานี – กุดจับ)
 
                     4.2  การโทรคมนาคม
 
                                   -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                           1                  แห่ง
 
                                   -  โทรศัพท์สาธารณะ                                  12                แห่ง
 
                                   -  โทรศัพท์ส่วนบุคคล  (ไม่รวมมือถือ)                 300              แห่ง 
                     4.3 การไฟฟ้า
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ   มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน  ส่วนไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ทั่วถึงเนื่องจากมีการขยายตัวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง   อัตราเฉลี่ยราษฎรที่ใช้ไฟฟ้าประมาณ  ร้อยละ  98  แต่ยังขาดหลอดไฟฟ้า
 
        แสงสว่างตามถนนภายในหมู่บ้าน
 
                     4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
                  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ   มีแหล่งน้ำ  ดังต่อไปนี้
 
                  1.  ลำห้วย/ลำน้ำ                            จำนวน           3        สาย     ดังนี้
 
                           1.1      ลำห้วยดาน                         
 
        1.2      ลำห้วยคอ                          
 
        1.3      ลำห้วยเลิงบ่อน้อย
 
         
 
                  2.  หนองน้ำ                        จำนวน           8        แห่ง     ดังนี้
 
                           2.1      หนองดุม                   หมู่ที่    1        จำนวน           160     ไร่
 
                           2.2      หนองตาชุม                หมู่ที่    3        จำนวน             10    ไร่
 
                           2.3      หนองประจำ               หมู่ที่    4        จำนวน             30    ไร่
 
                           2.4      หนองสวรรค์               หมู่ที่    5        จำนวน             97    ไร่
 
                           2.5      หนองเก็บชี                 หมู่ที่    6        จำนวน               3    ไร่
 
                           2.6      หนองโอน                  หมู่ที่    7        จำนวน              50   ไร่
 
                           2.7      หนองบึงไพร               หมู่ที่    9        จำนวน             30   ไร่
 
                            2.8      หนองจอก                  หมู่ที่    9        จำนวน              10   ไร่
 
                  3.  บึง            จำนวน    1     แห่ง     ดังนี้
 
                  4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
        -   อ่างเก็บน้ำหนองโอน                               จำนวน             109   ไร่
 
                           -   บ่อน้ำขนาดเล็ก                                     จำนวน              27   แห่ง
 
                           -   บ่อน้ำตื้น                                            จำนวน                2   แห่ง
 
5. ข้อมูลอื่น ๆ 
 
        5.1ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
 
                  -  ทรัพยากรดิน  พื้นที่  อบต.โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม  ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทาย  และดินเหนียวปนหินลูกรังบางส่วน  ดินไม่สามารถอุ้มน้ำทำให้ดินมีการระบายน้ำได้ดี   ความสมบูรณ์ของแร่ธาตุในดินจึงมีคุณภาพค่อนข้างต่ำ  ทำให้เกิดปัญหาต่อการเกษตรกรรม
 
                  -  ทรัพยากรน้ำ   แห่งน้ำบนผิวดินที่สำคัญ   ได้แก่
 
        1.  ลำห้วย  ส่วนใหญ่มีสภาพตื้นเขิน  ในฤดูแล้งไม่มีน้ำไหลผ่าน  น้ำในลำห้วยแห้งขอด  ฤดูฝนน้ำมากจนล้นท่วมเป็นบริเวณกว้าง
 
        2. หนองน้ำมีอยู่เกือบทุกหมู่บ้านส่วนมากไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้เพียงพอต่อความต้องการของราษฎร
 
        3.  แหล่งน้ำใต้ดิน   ตำบลเชียงพิณ   มีแหล่งน้ำใต้ดินที่เกิดขึ้นในชั้นหินอยู่ลึกประมาณ  10  -  30  เมตร  บางพื้นที่น้ำมีสภาพเค็ม
 
                  -  ทรัพยากรป่าไม้    ตำบลเชียงพิณ  มีพื้นที่ป่าเหลืออยู่ประมาณ  ร้อยละ  10  ส่วนใหญ่เป็นป่าที่มีอยู่ในที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน  มีสภาพเป็นป่าโปร่งสลับป่าพุ่มไม้มีอยู่ทั่วไป และได้ดำเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ "ดอนบง" ประมาณ  30  ไร่  และชาวบ้าน ได้ร่วมกันปลูกป่าในที่สาธารณะประโยชน์ป่าช้า
 
            5.2  มวลชนจัดตั้ง
 
                           องค์กรต่าง ๆ  ที่มีการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่น  ส่วนใหญ่จะมีรูปแบบเป็นการรวมกลุ่มที่ได้รับการจัดตั้ง  และสนับสนุนโดยหน่วยงานของรัฐ  ได้แก่
 
                           - อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน)                          จำนวน           200           คน
 
                           - อปพร. (อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน)                  จำนวน             70           คน
 
                           -  กพสม. (คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน)            จำนวน             10           คน
 
                           -  กพสต. (คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล)              จำนวน               1           คน
 
                           -  กยม. (คณะกรรมการเยาวชนระดับตำบล)                   จำนวน             20           คน
 
                            -  อช. (อาสาพัฒนาชุมชน)                                      จำนวน             20           คน
 
                           -  กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน    รุ่น ๆ ละ                   จำนวน           200            คน
 
        - โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  จำนวน 150   คน
 
                           - กลุ่มสหกรณ์การเกษตร                              จำนวน            100 - 200    คน       
 
                           - หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย                                จำนวน             10         คน
 


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th