Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กล่องข้อความถาม-ตอบ
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่าน Google form( E-Service)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (07 มิ.ย. 2566)  
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลปฏิบัติการที่ศูนย์ก... (02 มิ.ย. 2566)  
ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (23 เม.ย. 2566)  
ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ (23 เม.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน... (23 เม.ย. 2566)
การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy (21 เม.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนิน... (21 เม.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินแ... (12 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมู... (27 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประ... (09 ก.พ. 2566)
นายวินัย พิมพ์สาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ในนามประธานศูนย์ยุติธรรมชุ... (09 ก.พ. 2566)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนด วัน เวลา ทำงานของพนักงานจ้างตำแหน่ง พนักงานประจำ... (12 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหร... (12 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ... (12 ม.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหว... (05 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์... (27 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็น... (27 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางขององค์การบร... (20 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2... (18 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง เกณฑ์การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตา... (17 ต.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดว... (07 มิ.ย. 2566)  

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การฝ... (07 มิ.ย. 2566)  

องค์การบริหารส่วนตำบลเชีย... (07 มิ.ย. 2566)  

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับ... (26 เม.ย. 2566)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับ... (26 เม.ย. 2566)

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโย... (21 เม.ย. 2566)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้... (21 ก.พ. 2566)

โครงการอบรมให้ความรู้การจ... (09 ก.พ. 2566)

โครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุต... (09 ก.พ. 2566)

การจัดงานวันต่อต้ายคอร์รั... (09 ธ.ค. 2565)

นายสามารถ สุวรรณมณี นายอำ... (26 ต.ค. 2565)

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (26 ต.ค. 2565)

การประชาคมท้องถิ่นระดับตำ... (05 ส.ค. 2565)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565... (25 พ.ค. 2565)

กิจกรรมตามโครงการวันต้นไม... (12 พ.ค. 2565)

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (11 พ.ค. 2565)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นา... (06 พ.ค. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชีย... (06 พ.ค. 2565)

วันที่ 5 เมษายน 2565 น... (05 เม.ย. 2565)

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (04 เม.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (12 พ.ค. 2566)  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 (11 พ.ค. 2566)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ... (09 พ.ค. 2566)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ... (09 พ.ค. 2566)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2565 (28 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง... (25 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ... (21 เม.ย. 2566)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 (20 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ... (04 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับระดั... (29 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับระดั... (27 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับระดั... (27 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (16 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (15 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับระดั... (14 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (14 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ... (14 มี.ค. 2566)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ E8... (14 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับระดั... (09 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับระดั... (09 มี.ค. 2566)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 042-263636  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th