Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่าน Google form( E-Service)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ขออนุมัติกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาลงท่อระบายน้ำ ขนาด ศก.0.40 ม.... (11 ม.ค. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งป... (10 ม.ค. 2565)  
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่... (30 ธ.ค. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ที่ 694/2564 เรื่อง แต่งตั้งรอ... (30 ธ.ค. 2564)
ประชาสัมพันธื คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ที่ 695/2564 เรื่องแต่งตั้งเลข... (30 ธ.ค. 2564)
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ได้ออกรณรงค์และประชาสัมพ... (08 พ.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร... (21 ต.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำป... (21 ต.ค. 2564)
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายอนุชา พระสุวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาร... (14 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ การแต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นา... (11 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังห... (07 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง จัดตั้งศู... (01 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (07 ก.ย. 2564)
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคร... (03 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 (20 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 (20 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 (20 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธื คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักาาราชการ... (10 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิ... (06 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (04 ส.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การประชุมสภาองค์การบริหาร... (10 ม.ค. 2565)  

การประชุมสภาองค์การบริหาร... (30 ธ.ค. 2564)  

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้... (08 พ.ย. 2564)  

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นาย... (14 ต.ค. 2564)

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ... (17 ส.ค. 2564)

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ... (11 ส.ค. 2564)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564... (23 ก.ค. 2564)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ... (23 ก.ค. 2564)

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (20 ก.ค. 2564)

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (15 ก.ค. 2564)

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (15 ก.ค. 2564)

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (09 ก.ค. 2564)

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (08 ก.ค. 2564)

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 น... (25 มิ.ย. 2564)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... (18 มิ.ย. 2564)

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ... (11 มิ.ย. 2564)

วันที่ 10 มิถุนายน 2564... (10 มิ.ย. 2564)

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 น... (10 มิ.ย. 2564)

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (12 พ.ค. 2564)

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม ... (07 พ.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ... (18 ม.ค. 2565)  
รายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเล... (13 ม.ค. 2565)  
รายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเล... (12 ม.ค. 2565)  
รายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาลงท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักท่อระบา... (12 ม.ค. 2565)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (06 ม.ค. 2565)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (21 ธ.ค. 2564)
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 (09 พ.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ... (04 พ.ย. 2564)
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (19 ต.ค. 2564)
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 (12 ต.ค. 2564)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 (03 ก.ย. 2564)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (09 ส.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ... (21 ก.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 (05 ก.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ... (21 มิ.ย. 2564)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (07 มิ.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ... (24 พ.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ... (07 พ.ค. 2564)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 (06 พ.ค. 2564)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (06 พ.ค. 2564)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th